EVA

Breaking BIZ nieuws!

image

Eind oktober, begin november vond de formele draagvlakmeting plaats in het kader van de BIZ voor de binnenstad. In totaal zo’n 960 gebruikers van vastgoed in de binnenstad van Alkmaar waren benaderd met een enqueteformulier, waarop men kon aangeven, of men voor, dan wel tegen de invoering van een BIZ voor de binnenstad was. Volgens de wettelijke formule moest de helft van de geenqueteerden een reactie geven en daarvan moest dan weer 66% zich uitspreken vóór de BIZ.

Op 16 november j.l. zijn onder leiding van notaris Mr.Drs.Erkamp de retourenveloppen geopend. Daarbij is gebleken, dat er 372 geldige stemmen waren uitgebracht, waarbij 68% zich akkoord verklaarde met invoering van de BIZ, terwijl 118 respondenten zich tegen dit voornemen verklaarden. Voorts waren er nog een fors aantal ongeldige stemmen (43!) uitgebracht. Deze telden niet mee bij de bepaling van de uitkomst.

Nu minder dan de helft van de aangeschreven gebruikers had gereageerd, is geconcludeerd, dat deze meting niet voldeed aan het wettelijk vereiste en dat de BIZ dus was weggestemd.

In concreto betekent dit voor de binnenstad, dat de Reclameheffing zal worden gecontinueerd. Wel heeft dit aanzienlijke negatieve gevolgen voor het budget van de Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar (OVCA), die in de komende jaren daardoor veel minder kan spenderen aan te organiseren evenementen.

Ook elders in de stad wilde men komen tot invoering van een BIZ: Industrieterrein Beverkoog, Overdie, Boekelermeer en Frederik Hendriklaan. Ook bij deze gebieden is het niet gelukt om te komen tot invoering van een BIZ. Vooral bij de Fredrik Hendriklaan is dat verbazingwekkend: ook met 18 winkels lukte het niet om tot 50% respons te komen.

In ieder geval moet nu weer (tenminste) twee jaar worden gewacht, voordat een nieuwe poging tot invoering van een BIZ mag worden ondernomen.